Logo Akademie věd
Domů > Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

PRAVIDLA HRY ČESKÁ VĚDA 

Česká věda je vědomostní hra, kde využijete také dobrý postřeh a rychlé rozhodování. Česká věda se skládá ze tří samostatných her: Vynálezci, Vědkyně a Vynálezy.

Hru Česká věda organizuje Středisko společných činností, v. v. i., se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, IČO: 604 57 856, zapsaná v registru veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Provozovatel“). Termín zahájení hry Česká věda je 7. 2. 2018, termín ukončení je 31. 5. 2018. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit pravidla hry Česká věda, hru přerušit, prodloužit nebo zrušit.

Do hry Česká věda se může zapojit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území Evropské unie, která vyplní registrační formulář, kde zadá svoje kontaktní údaje (v rozsahu křestní jméno, emailová adresa a nepovinně příjmení). Podmínkou účasti ve hře Česká věda je i vyjádření souhlasu s podmínkami a se zpracováním osobních údajů Provozovatelem.

Cílem každé samostatné hry je umístit co nejrychleji a ve správném pořadí na časovou osu karty s vynálezci, vědkyněmi nebo vynálezy. Každá hra má svůj časový limit, po jehož vypršení hra končí. Karty vynálezců a vědkyň se na časovou osu umisťují podle data jejich narození, karty vynálezů se umisťují podle roku objevu. Karty se na časovou osu umisťují tahem myší, při chybném zařazení časová osa zčervená a nesprávně umístěná karta se vrátí zpět do balíčku.

Hráč, který v daném časovém limitu umístí nejvíce karet na časovou osu, vyhrává. V případě, že se více hráčům podaří umístit na časovou osu všechny karty ještě před vypršením časového limitu, vyhrává hráč, který všechny karty umístí v nejrychlejším čase.

Každá hra má svou výsledkovou listinu, kam se ukládají výsledky všech hráčů. V každé hře je možné získat v daném herním období jednu věcnou cenu. Věcnou cenu získají tři nejlepší hráči v daném herním období, tedy tři různí hráči, kteří se po ukončení a vyhodnocení herního období umístí ve výsledkových listinách jednotlivých her na prvním místě (v případě, že se na prvním místě ve dvou a více hrách umístí stejný hráč, získává věcnou cenu hráč bezprostředně následující). Pro určení vítězů je rozhodující datum a přesný čas odehrání hry.

Provozovatel hry kontaktuje výherce pomocí emailové adresy a následně mu věcnou cenu zašle poštovní doručovací službou na sdělenou adresu. Na věcnou cenu není právní nárok.

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

  1. Hru Česká věda (dále jen „Hra“) dostupnou na webových stránkách www.otevrenaveda.cz provozuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT (dále jen „Provozovatel“).
  2. Tyto podmínky užívání (dále jen „Podmínky“) upravují vztah mezi vámi a Provozovatelem v souvislosti s vaší registrací ve Hře a užíváním Hry.
  3. Použitím Hry závazně potvrzujete srozumění a souhlas s Podmínkami, a dodržování všech platných zákonů a předpisů.
  4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zdravotní komplikace způsobené v důsledku užívání Hry. Provozovatel nenese odpovědnost za nedostupnost, nefunkčnost, ztrátu nebo poškození dat, únik informací o uživateli Hry nebo zabezpečení Hry, ani za jiné následky v důsledku užívání Hry a nepřebírá žádné záruky.
  5. Užívání Hry se řídí dodržováním stanovených právních předpisů vyplývajících ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Autorský zákon“), které jste povinen/povinna dodržovat. Nemáte oprávnění jakkoli kopírovat, šířit, opisovat, ani jinak nakládat s Hrou nebo jejími částmi v rozporu s Autorským zákonem nebo jinými právními předpisy. Pokud tyto předpisy porušíte, jste povinen/povinna uhradit případnou náhradu újmy, přičemž takové jednání může mít trestněprávní následky. Hru i její části jste oprávněn/a užívat výhradně pro svou osobní potřebu, toto užívání nesmí být za účelem dosažení přímého nebo nepřímého obchodního nebo hospodářského prospěchu.
  6. Je přísně zakázán jakýkoli pokus o podvod, zásah, změnu, modifikování, hackování a narušení Hry i jejích částí, manipulace s výsledkovou listinou, používáním softwarů, které při používání zajistí neoprávněnou výhodu. Takové jednání povede ke smazání účtu hráče a k jeho povinnosti nahradit Provozovateli vzniklou újmu. Pro účel užívání hry není dovoleno používání virtuálních IP, anonymizérů, připojení přes proxy atp.
  7. Uživatel Hry je v plné míře odpovědný za jakoukoliv újmu, kterou způsobí jiným uživatelům, třetím osobám nebo/a Provozovateli svým jednáním v rozporu s těmito Podmínkami nebo/a právním řádem České republiky. Této odpovědnosti se nelze zprostit. Porušení povedou ke smazání účtu hráče a budou přísně stíhána civilněprávní i trestněprávní cestou.
  8. Pokud nesouhlasíte s Podmínkami, máte právo Hru nepoužívat a svůj účet ve Hře zrušit (e-mailem, dopisem).
  9. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo aktualizovat tyto Podmínky. V takovém případě vás budeme informovat. Aktuální verze Podmínek je vždy k dispozici zde.
  10. Tyto Podmínky nabývají účinnosti od 1. 3. 2017.

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Potvrzením registrace vyjadřuje registrovaný hráč souhlas se zpracováním osobních údajů, které poskytl dobrovolně v souvislosti s účastí v soutěži Česká věda nacházející se na webových stránkách www.otevrenaveda.cz.

Registrovaný hráč vyjadřuje souhlas s tím, aby osobní údaje byly:

až do odvolání jeho souhlasu zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“) správcem Středisko společných činností, v. v. i., se sídlem Národní 1009/3, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 604 57 856 (dále jen „Správce“) za účelem (i) účasti v soutěži Česká věda, (ii) zveřejněním výsledků ve výsledkové listině, (iii) kontaktováním hráče v případě výhry v soutěži, (iv) statistického vyhodnocení v soutěži.

Tento souhlas uděluje registrovaný hráč na dobu neurčitou.

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. jméno, příjmení (nepovinné) a e-mailová adresa.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců.

Poskytovatel údajů má na základě Zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci osobních údajů) a právo na opravu osobních údajů. Zjistí-li poskytovatel údajů, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, má právo požadovat od Správce vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje poskytovatel dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně odvolat, a to na e-mailové adrese info@otevrena-veda.cz.